Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: TRIUMPH – Boris Šútor, 958 41 Veľké Uherce 273, prevádzka Malé Uherce, Uherecká cesta 364, IČO: 48319406, IČ DPH : SK1121236149 zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka číslo: 10784/R odd.: Sro, (ďalej len “prevádzkovateľ”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “e-shop”).

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadna obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

II. Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.

6. Potvrdením elektronickej objednávky predávajúcim, dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.

7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

8. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

9. V prípade akciových ponúk sa do hodnoty objednávky zarátava úhrada za doručenie tovaru / poštovné, kuriér, a pod. / .

10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

III. Ceny tovaru

1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

IV. Spôsob platby

1. Platby za tovar sa uskutočňujú v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru, vopred na bankový účet predávajúceho, alebo v hotovosti v sídle predávajúceho, alebo iným, vopred dohodnutým spôsobom.

2. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

V. Dodávka tovaru

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov, osobným odberom v sídle predávajúceho, alebo vlastnou dopravou predávajúceho.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 – 14 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.

3. Výška dopravy je účtovaná podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, kuriérskej spoločnosti, alebo dohodou oboch strán.

4. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.

5. Kuriérska spoločnej ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

VI. Vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: TRIUMPH – Boris Šútor, 958 41 Veľké Uherce 273 spolu s vyplneným formulárom na vrátenie tovaru.

2. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!

3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.

4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované!

5. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

VII. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – resp. jeho kópie.

3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: TRIUMPH – Boris Šútor, 958 41 Veľké Uherce 273

4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Ochrana osobných údajov kupujúceho

Kompletné znenie toho aké osobné údaje zbierame a čo s nimi robíme nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

4. Kupujúci súhlasí s poskytovaním osobných údajov spoločnosti TRIUMPH – Boris Šútor, 958 41 Veľké Uherce 273, ktoré sú potrebné pri jej činnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

5. Zmluva je uložená u predajcu a je kupujúcemu dostupná na vyžiadanie.

Dokumenty na stiahnutie

Reklamačný formulár

Formulár pre odstúpenie od zmluvy